Til bestyrelsen

Hvis du, som bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening, læser dette, har vi sandsynligvis anmodet om en kopi af seneste årsregnskab med nøgletalsskema, næste års budget, ordinært generalforsamlingsreferat og opdaterede vedtægter. DomusPro indsamler disse oplysninger på vegne af danske banker. Skærpede myndighedskrav til bankerne betyder, at de skal indsamle, behandle og opbevare dokumentation for alle de andelsboligforeninger, hvori de har ydet lån – enten til foreningen eller den enkelte andelshaver. Det vil sige, at hvis enten foreningen eller en andelshaver har stillet pant, så skal banken årligt indhente dokumentation for pantets værdi.

Kravene kommer fra både nationalt og internationalt hold og implementeres af Finanstilsynet. Formålet er at sikre os mod nye finanskriser og bankerne har således en legitim ret til at få dokumenterne.

Det er en meget ressourcekrævende opgave for bankerne og stadig flere banker overdrager derfor denne opgave til DomusPro. Vi gør det mere effektivt til fordel for både banken og andelsboligforeningen, da vi er specialiseret i denne opgave og ikke har andre arbejdsområder.

Indsamlingen foregår ved, at banken giver os fuldmagt til at kontakte foreningens bestyrelse eller administrator en gang årligt med en anmodning om at få tilsendt elektronisk kopi af seneste årsregnskab med nøgletalsskema, budget for kommende år, ordinært generalforsamlingsreferat og opdaterede vedtægter. Kontakten foregår typisk 5 måneder efter endt regnskabsår.

Ved modtagelse af dokumenterne, indtaster vi udvalgte nøgletal og overfører dokumenterne og nøgletallene til banken. Banken benytter herefter materialet til at styre sine sikkerheder og ved kreditgivning – herunder til interesserede købere og andelshaverne i foreningen. Systematikken og kvaliteten foretaget af DomusPro understøtter banken i en hurtig og korrekt vurdering og behandling af jeres andelsboligforening.

DomusPro anvender ikke selv de indsamlede data og dokumenter. Vi foretager heller ingen analyse, rating eller anden kvalitativ behandling af de indsamlede dokumenter og data. Dette lader vi bankerne om. Dokumenterne indsamles på vegne af de banker, som har overdraget os opgaven. Ingen informationer videresælges til tredjepart og vi indsamler eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger.

Udbytte for foreningen

Jo mere information en bank har til rådighed om jeres forening, jo mere præcist kan den foretage sin analyse og vurdere kvaliteten af det pant, som I kan stille til rådighed som andelshavere. Når banken har et solidt vurderingsgrundlag, så kan den også hurtigt yde bedre, mere sikre og billigere lån. Noget som er vigtigt for mange andelshavere – ikke mindst i en købs- eller salgssituation.

Efterhånden som flere og flere banker benytter DomusPro til at indsamle dokumentationen jo færre anmodninger vil I også få, da vi kun foretager indsamlingen en gang årligt for samtlige banker tilknyttet ordningen.

Indsend dokumenter

For at indsende dokumenter for jeres andelsboligforening klik på nedenstående knap

DomusPro har siden 2013 ageret leverandør til den finansielle sektor. Vi vedligeholder en omfattende database over andelsboligforeninger og vi bistår banker med at indsamle og vedligeholde deres lovpligtige dokumentation for de ejendomme, som de har ydet lån i.

Vi indsamler oplysningerne på vegne af vores kunder – bankerne. Bankerne har en legitim interesse i disse regnskaber og de skal bruge dem for at leve op til deres forpligtelser overfor Finanstilsynet.

Regnskaberne stilles kun til rådighed for bankerne. Bankerne bruger regnskaberne til at styre deres sikkerhedsstillelse og holde sig orienteret om andelboligforeningens forhold og udvikling. Regnskaberne gives eller sælges ikke videre til andre end bankerne, som af Finanstilsynet er underlagt at indsamle disse.

Der er ikke noget centralt register for disse regnskaber lige som der ikke er indberetningspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er således ikke nogen vej uden om denne indsamling – Vi beklager! I det mindste vil foreningen kun skulle indsende materiale en gang til DomusPro, da vi bruger dokumentationen til samtlige banker, som benytter os til opgaven.