Til administrator

Som administrator bliver du sikkert kontaktet løbende af andelsboligforeningernes långivere, som anmoder om opdaterede oplysninger om foreningens økonomi og drift. Dette gør långiverne i kraft af deres engagement med de enkelte andelsboligforeninger. Stadigt stigende krav til långiverne betyder, at de fremadrettet også skal indsamle, behandle og opbevare disse dokumenter for alle de andelsboligforeninger, hvori de har ydet private andelsboliglån til andelshaverne.

Med baggrund i finanskrisen og de voldsomme konsekvenser for långiverne, så forøges kravene markant til långivernes registrering, dokumentation og styring af sikkerhederne bag deres lån. Kravene kommer både fra nationalt og internationalt hold og implementeres af Finanstilsynet. Formålet er at sikre os mod en gentagelse af seneste finanskrise.

For andelsboligområdet, er det mest centrale krav til långiverne, at de løbende skal dokumentere værdien af den sikkerhed som pantet i andelsboligen har. Ellers kan långiver ikke bruge pantet, som den gode sikkerhed det er og de vil ikke være i stand til at yde lån med en rente, der modsvarer den sikkerhed pantet udgør. En situation hverken långiver eller låntager er interesseret i.

Ikke kun på belåningstidspunktet, men i hele lånets løbetid, skal långiverne kunne dokumentere pantets værdi. Dette medfører at långiverne ønsker at foretage en årlig indsamling og behandling af økonomiske oplysninger fra alle andelsboligforeninger, hvori långiver har ydet lån – både direkte til foreningen men fremadrettet også til den enkelte andelshaver. Som dokumentation opbevarer långiverne den seneste version af regnskab med nøgletalsskema, budget, generalforsamlingsreferatet og vedtægterne.

DomusPro har siden 2013 ageret leverandør til den finansielle sektor. Vi vedligeholder en omfattende database over andelsboligforeninger og vi bistår långiver med at indsamle og vedligeholde deres lovpligtige dokumentation for de ejendomme, som de har ydet lån i.

Vi indsamler regnskaber med nøgletalsskema, budgetter, referater og vedtægter på vegne af de långivere, som har overdraget os opgaven. Långiverne skal bruge dem for at opfylde deres forpligtigelser overfor Finanstilsynet og har dermed en legitim interesse i at få disse dokumenter.

Regnskaberne stilles kun til rådighed for vores kunder, långiverne. Regnskaberne gives eller sælges ikke videre til andre og vi analyserer ikke regnskaberne.

Der er ikke noget centralt register for disse regnskaber lige som der heller ikke er indberetningspligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er således ikke nogen vej uden om denne indsamling. Vi kan blot gøre det mere effektivt til fordel for både långivere og administratorer. Jo flere långivere som er tilknyttet ordningen jo færre anmodninger får I – vi indsamler kun en gang for samtlige långivere, som benytter DomusPro. Udgangspunktet er, at vi kontakter jer 5 måneder efter udløbet af regnskabsåret – men vi laver også gerne specifikke aftaler, hvis I ønsker en anden leveranceform.

Dette er en meget ressourcekrævende opgave for långiverne og nogle pengeinstitutter overdrager derfor denne opgave til DomusPro. Vi har specialiseret os i denne indsamling, sat den i system og løser derfor denne opgave meget effektivt, til fordel for både långiver og administratorer. Jo flere långivere, som er tilknyttet ordningen jo færre anmodninger vil I skulle behandle, da vi kun en gang årligt indsamler for samtlige långivere tilknyttet ordningen.

Indsamlingen foregår ved, at långiver giver os fuldmagt til at kontakte administratorerne en gang årligt med en anmodning om at få tilsendt en elektronisk kopi af seneste årsregnskab med nøgletalsskema, budget, generalforsamlingsreferat samt opdaterede vedtægter. Kontakten foregår typisk 5 måneder efter endt regnskabsår.

Ved modtagelsen af dokumenterne, uddrager og indtaster vi udvalgte nøgletal fra regnskabet og overfører dokumenterne og nøgletallene til långiverens IT-systemer. Långiver benytter herefter materialet til at styre sine sikkerheder og ved kreditgivning til interesserede købere og andelshavere i den pågældende forening. Den systematiske indsamling og behandling af regnskabsdata foretaget af DomusPro, understøtter långiveren i en hurtig og korrekt vurdering af den enkelte andelsboligforening.

DomusPro anvender ikke selv de indsamlede data og dokumenter og vi er ikke en ratingvirksomhed. Vi foretager ingen analyse, rating eller anden kvalitativ behandling af de indsamlede dokumenter og data. Dette lader vi långiverne om. Dokumenterne indsamles på vegne af de långivere, som har overdraget os opgaven. Ingen informationer videresælges til tredje part og vi indsamler eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger.