Forretnings-betingelser, Resights ApS

Generelt

Resights ApS, CVR-nr. 41527080, (herefter “Resights”) har til hensigt at hjælpe privatpersoner og virksomheder (herefter “Kunden”) med at få adgang til data vedrørende danske ejendomme, personer og virksomheder (“Serviceydelsen”).

Resights stiller en online platform til rådighed via https://domuspro.dk og tilbyder en gratis prøveadgang til nye brugere for en begrænset periode, samt flere betalte abonnementsløsninger til fortsat brug efter prøveperiodens udløb.

Disse forretningsbetingelser udgør samlet den aftale, der gør sig gældende mellem Kunden og Resights. For at få adgang til Serviceydelsen, skal Kunden læse og acceptere disse forretningsbetingelser.

 

Serviceydelsen

For at få adgang til Serviceydelsen skal kunden registrere en brugerkonto på https://app.domuspro.jonathangormsen.dk/joinus.

Omfanget af Serviceydelsen defineres ud fra Kundens prøveperiode eller valg af abonnementsløsning (herefter “Abonnementsløsning(er)” / “Abonnementsløsningen”).

Foruden Serviceydelsen kan Resights også tilbyde tillægsydelser. Ved tilvalg af en tillægsydelse kan der gælde selvstændige betingelser, som Kunden skal acceptere i forlængelse af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Kundens adgang til Serviceydelsen er ikke eksklusiv, og det samme gælder ved eventuelle tilvalg af tillægsydelser. Kunden kommer således ikke til at eje hverken Serviceydelsen eller tillægsydelsen.

Tredjeparter

Til brug for Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser gør Resights brug af servere og data fra offentlige og private dataleverandører (herefter “Tredjeparter”).

Ved brug af Serviceydelsen vil der ske overførsel af data om Kunden til relevante Tredjeparter. Disse overførsler er nødvendige for Kundens adgang til ServiceydelseN og Serviceydelsens levering. Enhver overførsel vil behandles med mindst samme omhu, som Resights selv vil overføre egne data.

Såfremt Tredjepart tilbyder en ydelse via Serviceydelsen er brugen af denne ydelse underlagt den pågældende Tredjeparts betingelser. Resights er af Kunden derfor fritaget for alt ansvar i forbindelse med Kundens brug af Tredjeparts ydelse. Tredjepart skal til enhver tid være godkendt af Resights til at tilbyde ydelsen, og er der mistanke om brud herom, skal dette straks meddeles til Resights.

 

Kundens registrering, tilladelse og ansvar

Ved registrering skal Kunden angive egen email-adresse og ønsket adgangskode til Serviceydelsen (herefter “Login Oplysninger”) samt for- og efternavn, telefonnummer og eventuelt virksomhed. Kundens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Resights.

Kunden er ansvarlig for al brug af Kundens brugerkonto, og det er Kundens pligt, at beskytte Kundens Login Oplysninger for at forhindre et evt. misbrug af Serviceydelsen.

Ved misbrug af Serviceydelsen forstås blandt andet, men ikke udelukkende, uberettiget anvendelse af tredjemand, automatiske udtræk uden forudgående accept fra Resights via API’er, RPA, Scraping Tools og/eller lignende teknologier, der på anden vis skaber en uberettiget adgang til Serviceydelsen og/eller Serviceydelsens bagvedliggende infrastruktur.

Endvidere er det Kundens ansvar, at Serviceydelsen ikke bliver anvendt på en måde, som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering, eller som kan medføre skade på Resights navn, omdømme eller øvrige aktiver. Ved overtrædelse heraf, kan Resights ophæve aftaleforholdet mellem Kunden og Resights med øjeblikkelig virkning, uden erstatning eller tilbagebetaling af et eventuelt økonomisk tab til Kunden. Samme forpligtelser gælder for Resights i forhold til Kunden.

Kunden og Kundens relaterede giver tilladelse til, at Resights kontakter Kunden og Kundens relaterede med henblik på at oplyse om nye funktioner og generel information med henblik på at forbedre brugeroplevelsen. Markedsføring kan ske på tværs af diverse medier og kommunikationskanaler, herunder blandt andet, men ikke udelukkende, e-mails og sociale medier.

Hvis Kunden ikke ønsker at Kundens relaterede kontaktes, udover i forbindelse med almindelig support og service, skal Kunden give Resights besked herom, samt udarbejde en liste over kontaktpersoner hos Kunden som kan deltage i en kommerciel dialog.

Ved Kundens accept af disse forretningsbetingelser, bekræftes det samtidigt, at Kunden ikke er i direkte konkurrence, eller arbejder for en virksomhed der er i konkurrence, med Resights. Dette betyder, at Kunden under ingen omstændigheder må arbejde for, eller være ejer af, en virksomhed som sælger eller udbyder et produkt i direkte konkurrence med Serviceydelsen.

Alt arkitektur, design, tekst, software mv. er ophavsretsbeskyttet. Ligeledes må Kunden under ingen omstændigheder videresælge data fra Resights til Tredjepart uden forudgående accept fra Resights. Overtrædelse af disse betingelser kan betyde retsforfølgelse og et krav om erstatning til Resights vil finde sted.

Resights’ ansvar og tavshedspligt

Serviceydelsen stilles til rådighed af Resights i den til enhver tid værende stand, og Resights fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning mv., medmindre andet fremgår af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Resights kan ikke gøres ansvarlig for tillægsydelser, data og anden service udbudt af eventuelle Tredjeparter, som er tilgængelige i forbindelse med Serviceydelsen. Resights kan derfor ikke holdes ansvarlig for hverken kvaliteten, fuldstændigheden eller pålideligheden af de informationer eller resultater, som generes, eller for Tredjeparts funktionalitet, tilgængelighed eller sikkerhed. Det påhviler Kunden selv, at føre bevis for et eventuelt tab, grundet en ansvarspådragende fejl fra Resights. Kunden accepterer, at uanset hvilket tab eller ansvarsgrundlag som Kunden har lidt, kan Resights samlede ansvar maksimalt andrage en størrelse svarende til de foregående 12 måneders fakturerede beløb til Kunden, før det ansvarspådragede forholds indtræden.

Resights og Resights’ ansatte har tavshedspligt om alle informationer, der kan føres direkte tilbage til Kunden, og har endvidere ingen ret til at videregive sådanne informationer til Tredjepart, medmindre andet fremgår af de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, informationerne er offentligt tilgængelige, eller Resights er forpligtet til at videregive informationerne, som følge af lovgivningen eller en domstols bemyndigelse.

Immaterielle rettigheder

Ved indgåelsen af aftalen, som følge af en accept af disse forretningsbetingelser, modtager Kunden alene en brugsret til Serviceydelsen. Resights’ og enhver Tredjeparts immaterielle rettigheder overdrages ikke til Kunden.

Ved enhver mistanke om en krænkelse af Resights’ immaterielle rettigheder, eller uautoriseret brug af Serviceydelsen, skal Kunden omgående rette henvendelse til Resights.

 

Omtale af parterne

Resights har til enhver tid uigenkaldelig ret til at bruge Kundens logo til kundereferencer og markedsføringsmateriale med mindre Kunden har anvist andet skriftligt. Såfremt Resights eller Kunden ønsker at citere den modsatte part, skal der dog indhentes en forudgående skriftlig tilladelse fra den modsatte part.

 

Drift

Resights vil til enhver tid bestræbe sig på at opretholde en høj driftsstabilitet og vil ved tilfælde af nedbrud eller anden driftsforstyrrelse forsøge at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Vedligeholdelse og ændring af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser vil så vidt muligt tage sted i tidsrummet mellem kl. 22.00 og 06.00 (CET).

Resights står ikke til ansvar for eventuelle tab, som skulle være opstået som følge af nedbrud og/eller eventuelle driftsforstyrrelser.

 

Kunde- og privatlivspolitik

Resights videresælger under ingen omstændigheder Kundens personoplysninger, men indsamler Kundens personoplysninger med det formål, at forbedre Serviceydelsen til fordel for Kunden.

For at indgå en aftale med Resights og tilgå Serviceydelsen, kræver det Kundens for- og efternavn, e-mail og telefonnummer. Enhver Kunde- eller personspecifik data slettes indenfor 3 måneder efter ophør af Kundeforholdet.

Ved indsamling af personoplysninger på https://domuspro.dk sikrer Resights, at indsamlingen kun sker ved udtrykkelig samtykke fra den besøgende, således at vedkommende er informeret om hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor. Kun Direktøren og udvalgte ansatte for Resights har adgang til de oplysninger, der registreres.

Som registreret hos Resights har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har endvidere ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondatalovgivningen, og enhver henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til den til enhver tid dataansvarlige hos Resights, som kan kontaktes på mikkel@domuspro.dk.

Cookies

På https://domuspro.dk anvendes der cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet til fordel for den besøgende. Den besøgende kan til enhver tid slette gemte cookies på sin computer. Se evt. vejledningen på https://www.thagaard.org/cookiehandtering/.

Logstatistik

På https://domuspro.dk føres der logstatistik, hvilket betyder, at der indsamles informationer til brug for et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har, hvor de kommer fra og hvilke handlinger de besøgende foretager sig. Log-statistikken er anonymiseret og anvendes kun med det formål at optimere hjemmesiden til gavn for dens besøgende.

 

Gebyrer og betaling

 

Alle priser på Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser angives i danske kroner (Kr.) ekskl. moms.

Gebyrer for brug af Serviceydelsen skal betales i henhold til de enhver tid gældende priser. Prisen kan endvidere stige ved tilvalg af tillægsydelser, som ikke er en del af Kundens valg af Abonnementsløsning.

Resights forbeholder sig retten til at ændre prisen på Serviceydelsen med tredive (30) dages varsel. I tilfælde af en sådan ændring er Kunden berettiget til at opsige sit abonnement med virkning fra udløbet af Kundens gældende betalingsperiode. Kunden kan i den forbindelse ikke rejse nogen form for erstatnings- eller kompensationskrav mod Resights, som følge af eventuelle tab. Hvis Kunden ikke gør indsigelse før datoen for ændringens ikrafttrædelse, skal ændringen betragtes som accepteret af Kunden. Ændringer, der er til åbenlys fordel for kunden, gør sig gældende fra ændringsdatoen ex nunc, uden ekstraordinær opsigelsesret til Kunden, ligesom ændringer i valutakurser, afgifter, forsikringer, nettoprisindeks og omkostninger til Tredjeparter mv., medfører, at Resights kan ændre priserne således, at Resights stilles uændret, uden ekstraordinær opsigelsesret til Kunden.

Kunden skal til enhver tid betale forud for den gældende betalingsdato via en af de tilbudte betalingsløsninger. Kunden forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til at have de fornødne midler tilgængelige, der kræves til at betale via det valgte betalingsmiddel. Ved betaling via bankoverførsel, gælder der en 30 dages betalingsfrist fra Serviceydelsens startdato. Resights benytter kun sikre betalingsløsninger, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at Kundens data er sikker og ikke kan tilgås eller læses af uberettigede udefrakommende.

Såfremt Kunden ikke betaler det fakturerede beløb til betalingsdatoen, kan Resights iværksætte en rykkerprocedure, der indeholder frister og gebyrer, ved brug af Kundens oplyste e-mailadresse. Kunden accepterer, at rykkere sendt til Kundens e-mailadresse anses for leverede, og at Resights forbeholder sig retten til at spærre Kundens adgang til Serviceydelsen ved manglende betaling.

Ved manglende betaling tillægges en rente af det forfaldne beløb med 1% pr. måned fra forfaldsdato frem til Resights’ modtagelse af den manglende betaling inkl. eventuelle renter og gebyrer.

 

Opsigelse

Opsigelse af Serviceydelsen kan kun ske ved udgangen af en betalingsperiode og Kunden kan derved opsige sin Abonnementsløsning frem til dagen før fornyelsen heraf. For at opsige Serviceydelsen, skal Kunden kontakte Resights på lars@domuspro.dk.

Kunden kan til enhver tid opgradere til en større Abonnementsløsning og tilkøbe eventuelle tillægsydelser. Kunden kan nedjustere sit valg ved Abonnementsløsningens fornyelse.

Resights kan opsige forretningsbetingelserne med 3 måneders varsel, eller uden varsel i tilfælde af Kundens misligholdelse heraf. Kunden kan ligeledes opsige disse med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse fra Resights.

Fortrydelses- og reklamationsret

Resights tilbyder fjorten (14) dages fortrydelsesret og to (2) års reklamationsret til privatpersoner, der har tilvalgt en betalt Serviceydelse/Abonnementsløsning eller tillægsydelse.

Reklamation skal meddeles til Resights i rimelig tid efter Serviceydelsens og/eller tillægsydelsens anskaffelsesdato. Her anses én måned som rimelig tid, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Kunden og Resights.

Reklamationsretten frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af Serviceydelsen.

 

Klagemuligheder

En klage over Serviceydelsen eller en tillægsydelse kan meddeles til lars@domuspro.dk eller til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Center for Klageløsning kan også tilgås via Klageportalen for Nævnenes Hus på kpo.naevneneshus.dk.

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform på ec.europa.eu.

 

Ændringer af ydelser og vilkår

For at sikre den videre udvikling af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser, forbeholder Resights sig til enhver tid retten til at foretage ændringer af Serviceydelsen. Her gælder det blandt andet, men ikke udelukkende, retten til at ændre formen og strukturen af Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser. Resights foretager ændringer på Serviceydelsen og eventuelle tillægsydelser med henblik på at forbedre Serviceydelsen til fordel for Kunden. Kunden kan til enhver tid opsige Serviceydelsen med øjeblikkelig virkning, såfremt Resights skulle foretage ændringer af sådan en karakter, at ændringen indiskutabelt er til ulempe for Kundens brug af Serviceydelsen.

Resights kan ligeledes til enhver tid ændre og opdatere disse forretningsbetingelser, oplysninger og rettigheder. De gældende forretningsbetingelser vil til enhver tid være tilgængelige på Resights hjemmeside. Benytter Kunden sig af Serviceydelsen efter en ændring af betingelserne, betragtes brugen som Kundens accept af ændringen.

Resights vil til enhver tid bestræbe sig på at give varsel på ændringer heromkring, om end Kunden selv har ansvaret for at holde sig opdateret på eventuelle ændringer i de til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

Tvister

Enhver uoverensstemmelse eller tvist mellem Kunden og Resights vedrørende aftalen må afgøres ved de danske domstole efter dansk ret. Her gælder Byretten i København som første instans.