DomusPro / Til administrator

Som administrator bliver du sikkert kontaktet løbende af andelsboligforeningernes banker, som anmoder om opdaterede oplysninger om foreningens økonomi og drift. Dette gør bankerne i kraft af deres engagement med de enkelte andelsboligforeninger. Stadigt stigende krav til bankerne betyder, at de fremadrettet også skal indsamle, behandle og opbevare disse dokumenter for alle de andelsboligforeninger, hvor i de har ydet private andelsboliglån til andelshaverne.

Med baggrund i finanskrisen og de voldsomme konsekvenser for bankerne, så forøges kravene markant til bankernes registrering, dokumentation og styring af sikkerhederne bag deres lån. Kravene kommer både fra nationalt og internationalt hold og implementeres af Finanstilsynet. Formålet er at sikre os mod en gentagelse af seneste finanskrise.

For andelsboligområdet, er det mest centrale krav til bankerne, at de løbende skal dokumentere værdien af den sikkerhed som pantet i andelsboligen har. Ellers kan banken ikke bruge pantet, som den gode sikkerhed det er og de vil ikke være i stand til at yde lån med en rente, der modsvarer den sikkerhed pantet udgør. En situation hverken banken eller låntager er interesseret i.

Ikke kun på belåningstidspunktet, men i hele lånets løbetid, skal bankerne kunne dokumentere pantets værdi. Dette medfører at bankerne ønsker at foretage en årlig indsamling og behandling af økonomiske oplysninger fra alle andelsboligforeninger, hvori banken har ydet lån - både direkte til foreningen men fremadrettet også til den enkelte andelshaver. Som dokumentation opbevarer bankerne den seneste version af regnskab med nøgletalsskema, budget, generalforsamlingsreferatet og vedtægterne.

Dette er en meget ressourcekrævende opgave for bankerne og visse banker overdrager derfor denne opgave til DomusPro. Vi har specialiseret os i denne indsamling, sat den i system og løser derfor denne opgave meget effektivt, til fordel for både banker og administratorer. Jo flere banker, som er tilknyttet ordningen jo færre anmodninger vil I skulle behandle, da vi kun en gang årligt indsamler for samtlige banker tilknyttet ordningen.

Indsamlingen foregår ved, at banken giver os fuldmagt til at kontakte administratorerne en gang årlig med en anmodning om at få tilsendt en elektronisk kopi af seneste årsregnskab med nøgletalsskema, budget, generalforsamlingsreferat samt opdaterede vedtægter. Kontakten foregår typisk 5 måneder efter endt regnskabsår.

Ved modtagelsen af dokumenterne, uddrager og indtaster vi udvalgte nøgletal fra regnskabet og overfører dokumenterne og nøgletallene til bankens IT-systemer. Banken benytter herefter materialet til at styre sine sikkerheder og ved kreditgivning til interesserede købere og andelshavere i den pågældende forening. Den systematiske indsamling og behandling af regnskabsdata foretaget af DomusPro, understøtter banken i en hurtig og korrekt vurdering af den enkelte andelsboligforening.

DomusPro anvender ikke selv de indsamlede data og dokumenter og vi er ikke en ratingvirksomhed. Vi foretager ingen analyse, rating eller anden kvalitativ behandling af de indsamlede dokumenter og data. Dette lader vi bankerne om. Dokumenterne indsamles på vegne af de banker, som har overdraget os opgaven. Ingen informationer videresælges til tredje part og vi indsamler eller opbevarer ingen personfølsomme oplysninger.